Όροι χρήσης

Η εταιρία Elovaris Angelika S.A. (εφεξής, η Εταιρία) είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για τη διαχείριση του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου. Με τον όρο Διαδικτυακός Τόπος νοείται εφεξής το σύνολο των ιστοσελίδων, εφαρμογών, υπηρεσιών, περιεχομένου, κειμένων, πληροφοριών, φωτογραφιών, οπτικών απεικονίσεων κλπ. που περιλαμβάνονται υπό την ηλεκτρονική διεύθυνση www.weleda.gr.

Όροι χρήσης

1. Η εταιρία Elovaris Angelika S.A. (εφεξής, η Εταιρία) είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για τη διαχείριση του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου. Με τον όρο Διαδικτυακός Τόπος νοείται εφεξής το σύνολο των ιστοσελίδων, εφαρμογών, υπηρεσιών, περιεχομένου, κειμένων, πληροφοριών, φωτογραφιών, οπτικών απεικονίσεων κλπ. που περιλαμβάνονται υπό την ηλεκτρονική διεύθυνση www.weleda.gr.

 

2. Το παρόν αποτελεί συμφωνία μεταξύ του Χρήστη του Διαδικτυακού Τόπου, και της Εταιρίας, με αντικείμενο την χρήση του Διαδικτυακού Τόπου από το Χρήστη. Χρήστης είναι οποιοσδήποτε επισκέπτεται οποιαδήποτε ιστοσελίδα του Διαδικτυακού Τόπου. Με την παρούσα συμφωνία η Εταιρία παρέχει στο Χρήστη μία μη αποκλειστική άδεια χρήσης, η οποία διέπεται από τους παρακάτω όρους.

 

3. Η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου από το Χρήστη προϋποθέτει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον τελευταίο των παρόντων όρων. Με τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου, ο Χρήστης δηλώνει ότι όλες οι δηλώσεις και εγγυήσεις του που περιλαμβάνονται στην παρούσα συμφωνία είναι αληθείς, και εγγυάται την ακρίβειά τους.

 

4. Οποιαδήποτε χρήση του Διαδικτυακού Τόπου προϋποθέτει ότι ο Χρήστης είναι ενήλικος και έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για χρήση του Διαδικτυακού Τόπου από χρήστες που δεν έχουν τις παραπάνω ιδιότητες. Ειδικότερα η Εταιρία δεν προτίθεται να συγκεντρώσει τυχόν Προσωπικά Δεδομένα από άτομα ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ ετών. Όπου αυτό αρμόζει, η Εταιρία θα πληροφορεί σαφώς τα ανήλικα παιδιά να μην υποβάλλουν τις εν λόγω πληροφορίες στην Ιστοσελίδα ή/και θα προβαίνει σε κάθε εύλογη ενέργεια για να εξασφαλίσει τη γονική συναίνεση για την εν λόγω υποβολή.

 

 

ΙΙ. Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

 

1. Όλο το περιεχόμενο του Διαδικτυακού Τόπου καθώς και το σύνολο των υπηρεσιών και προϊόντων που παρέχονται μέσω αυτού αποτελούν ιδιοκτησία της Εταιρίας ή/και των εκάστοτε δικαιοπαρόχων της και προστατεύονται από τις διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου περί προστασίας της Διανοητικής Ιδιοκτησίας, και παρέχονται στο Χρήστη αποκλειστικά και μόνο για χρήση για το σκοπό για τον οποίο προορίζονται Η αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου, τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας www.welleda.gr με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της από τους διαχειριστές της ιστοσελίδας www.welleda.gr ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου πνευματικών δικαιωμάτων που περιλαμβάνει.

 

2. Ειδικότερα απαγορεύεται ρητά η χωρίς την έγγραφη άδεια της Εταιρίας χρήση των εμπορικών σημάτων και λογοτύπων (logos), που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα της.

 

 

ΙΙΙ. Ευθύνη της Elovaris Angelika S.A. – Υποχρεώσεις Χρηστών

 

1. Ο Διαδικτυακός Τόπος παρέχεται «ως έχει» («AS IS») και η χρήση του από το Χρήστη γίνεται με αποκλειστικά δική του ευθύνη. Η Εταιρία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για την ορθότητα, εγκυρότητα, πληρότητα, ακρίβεια, τεχνική επάρκεια ή χρησιμότητα του Διαδικτυακού Τόπου και του περιεχομένου αυτού, ούτε παρέχει κανενός είδους εγγύηση όσον αφορά την καταλληλότητα (τεχνική ή άλλη) αυτού για οποιονδήποτε σκοπό. Η Εταιρία καμία ευθύνη δεν αναλαμβάνει για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία τυχόν υποστεί ο Χρήστης ή τρίτοι, άμεσα ή έμμεσα, από τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου, ιδίως όσον αφορά σε βλάβες υπολογιστικών ή άλλων συστημάτων, απώλεια δεδομένων, δυσλειτουργίες με τυχόν ήδη εγκατεστημένο λογισμικό ή hardware κοκ.

 

2. Η Εταιρία δικαιούται οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση να τροποποιεί ή και να διακόπτει προσωρινά τη λειτουργία του συνόλου ή μέρους του Διαδικτυακού Τόπου, χωρίς οποιαδήποτε υποχρέωση απέναντι στους Χρήστες. Ως εκ τούτου η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε είδους ζημία (θετική, αποθετική, εξ αμελείας, ενδοσυμβατική ή άλλη), προερχομένη από τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου ή/και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτού ή την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών σε αυτόν, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτού, την καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχομένου του, την ύπαρξη κάθε είδους λαθών.

 

3. Η Εταιρία δικαιούται οποτεδήποτε να τροποποιεί τους παρόντες όρους. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την ιστοσελίδα της, να προσθέτει, τροποποιεί ή/και αφαιρεί οποιοδήποτε στοιχείο ή/και πληροφορία που περιλαμβάνεται σ αυτή χωρίς καμία προειδοποίηση, καθώς και να διακόπτει τη λειτουργία της. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή τους παρόντες όρους.

 

4. Σε καμία περίπτωση δια του παρόντος δεν καλύπτεται η σχέση μεταξύ των χρηστών της ιστοσελίδας και οιονδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο της Επιχείρησης.

 

5. Ο Χρήστης αναλαμβάνει ρητά να μην χρησιμοποιεί τον Διαδικτυακό Τόπο για παράνομους ή ανήθικους σκοπούς.

 

 

ΙV. Cookies

 

1. Τα cookies είναι αρχεία δεδομένων τα οποία μεταφέρονται από έναν διακομιστή web στον υπολογιστή του προσώπου που επισκέπτεται την Τοποθεσία, με σκοπό την τήρηση στατιστικών στοιχείων. Τα cookies αποτελούν ένα βιομηχανικό πρότυπο, χρησιμοποιούνται από τις περισσότερες τοποθεσίες web και διευκολύνουν την επαναλαμβανόμενη πρόσβαση των χρηστών σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία web και τη χρήση της. Τα cookies δεν είναι επιβλαβή για το σύστημα του υπολογιστή σας ή για τα αρχεία σας και μόνο η τοποθεσία web από την οποία μεταφέρθηκε ένα συγκεκριμένο cookie στον υπολογιστή σας έχει τη δυνατότητα ανάγνωσης, τροποποίησης ή διαγραφής του. Αν δεν επιθυμείτε να γίνεται συλλογή πληροφοριών μέσω των cookies, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις που διαθέτουν τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης στο web, με τις οποίες μπορείτε να διαγράψετε τα ήδη υπάρχοντα cookies και να επιλέξετε είτε να απορρίπτονται αυτόματα τα μελλοντικά cookies, είτε να αποφασίζετε για την απόρριψη ή την αποδοχή κάθε συγκεκριμένου cookie στον υπολογιστή σας. Πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι η απόρριψη των cookies ενδέχεται να έχει ως συνέπεια να γίνει πιο δύσκολη ή αδύνατη η χρήση ορισμένων τμημάτων της τοποθεσίας.

 

2. Στην Τοποθεσία ενδέχεται να χρησιμοποιούνται μέσα όπως τα αποκαλούμενα "pixel tags" (ετικέτες εικονοστοιχείων), "web beacons" (κωδικοί ιχνηλασίας), "clear GIFs" (καθαρά GIF) ή παρόμοια μέσα. Όλα τα παραπάνω αποκαλούνται από κοινού "Pixel Tags" (ετικέτες εικονοστοιχείων) και αποσκοπούν στη συλλογή συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη χρήση της Τοποθεσίας και την ταχύτητα απόκρισης. Με τα Pixel Tags μπορούμε να μετράμε τον αριθμό των χρηστών που επισκέφθηκαν συγκεκριμένες σελίδες της Τοποθεσίας, να παρέχουμε επώνυμες υπηρεσίες και να προσδιορίζουμε την αποτελεσματικότητα που είχαν οι ενέργειες προώθησης ή οι διαφημιστικές καμπάνιες. Όταν χρησιμοποιούνται σε μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που έχουν συνταχθεί σε μορφή HTML, τα Pixel Tags προσφέρουν στον αποστολέα του μηνύματος τη δυνατότητα να ενημερωθεί σχετικά με το εάν και πότε ανοίχτηκε το μήνυμα από τον παραλήπτη."

 

 

V.Προσωπικά Δεδομένα

 

1. Με τους παρόντες όρους χρήσης καλύπτεται το σύνολο των προσωπικών δεδομένων και στοιχείων καθώς επίσης και οι προϋποθέσεις συγκέντρωσης, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της ιστοσελίδας από την Εταιρία. Η ιστοσελίδα www.weleda.gr διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία τα οποία αποστέλλει ο χρήστης αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας. Ο χρήστης αποδέχεται και συναινεί όπως η Εταιρία, υπό τους όρους των διατάξεων του Ν.2472/1997, όπως έχει τροποποιηθεί από το Ν.3471/2006 και σήμερα ισχύει, διατηρεί σε αρχείο και επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα του, τα οποία θα περιέρχονται σε γνώση αυτής (της Εταιρίας) από την επίσκεψη του χρήστη στην ιστοσελίδα με σκοπό: την εν γένει ενημέρωση του χρήστη, την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων του χρήστη αναφορικά με τις υπηρεσίες που διατίθενται από και μέσω της ιστοσελίδας, την ενημέρωση του χρήστη σχετικά με νέες προσφορές, υπηρεσίες, προϊόντα κ.λπ. (ενδεικτικά αναφέρονται αποστολή newsletter, προσφορών, αναγγελία νέων υπηρεσιών κ.λπ.), την εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας και εν γένει κάθε συναφή με τα ανωτέρω ενέργεια.

 

2. Ωστόσο, σε περίπτωση που ο χρήστης συναινέσει στην προαναφερόμενη συλλογή, τήρηση και επεξεργασία των Προσωπικών του Δεδομένων σύμφωνα με όσα ορίζονται στο παρόν τότε σημειώνεται ρητά ότι σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των Προσωπικών του Δεδομένων βάσει των άρθρων 11 και 13 του Ν. 2472/97 για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Για την εξάσκηση του δικαιώματός του αυτού ο κάθε χρήστης μπορεί να επικοινωνεί με την Εταιρία στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση info@elovaris 

 

2. Ειδικότερα εφόσον κάποιος χρήστης παράσχει τα Προσωπικά του Δεδομένα οικειοθελώς, η Εταιρία ενδέχεται να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες, εκτός αν άλλως ορίζεται, με τους ακόλουθους τρόπους:

 

α. αποθήκευση και επεξεργασία αυτών των πληροφοριών για την καλύτερη κατανόηση των αναγκών των χρηστών και εν γένει καταναλωτών και τον τρόπο με τον οποίο είναι δυνατή η περαιτέρω βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρίας,

 

β. ενδεχόμενη χρήση των πληροφοριών αυτών από την Εταιρία (ή από κάποιον βοηθό εκπλήρωσης ή κάποιον τρίτο συμβαλλόμενο εκ μέρους της σε σχέση με μία προωθητική ενέργεια) για μελλοντική επικοινωνία με τους χρήστες,

 

3. Η Εταιρία αναλαμβάνει να μην διαβιβάσει τα δεδομένα του Χρήστη σε οποιονδήποτε τρίτο, εκτός από τα πρόσωπα εκείνα που συνδέονται με αυτήν και είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της επεξεργασίας

 

 

VI. Πληροφορίες ή Δεδομένα που Συλλέγονται Αυτόματα

 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να συγκεντρώνονται αυτόματα (π.χ., όχι μέσω εγγραφής) τεχνικές πληροφορίες που δεν είναι προσωπικά αναγνωρίσιμες, όταν κάποιος χρήστης επισκέπτεται ή κάνει χρήση της Ιστοσελίδας. Παραδείγματα αυτού του τύπου πληροφοριών που μπορεί να συλλεχθούν είναι ο τύπος του Internet Browser που χρησιμοποιείται από το χρήστη, ο τύπος του λειτουργικού συστήματος του ηλεκτρονικού υπολογιστή που χρησιμοποιείτε από το χρήστη για να επισκεφθεί την Ιστοσελίδα και το domain name της ιστοσελίδας που χρησιμοποιήθηκε από το χρήστη προκειμένου να συνδεθεί με την Ιστοσελίδα.

 

 

VII. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία

 

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις, κάθε τροποποίηση τους καθώς και η χρήση της Ιστοσελίδας διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει από τη χρήση της Ιστοσελίδας αρμόδια  για κάθε διαφορά, που τυχόν προκύψει, ορίζονται τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.